นโยบายธุรกิจ

/
/
นโยบายธุรกิจ

วิสันทัศน์ กลุ่มบริษัทครีเอเชีย

“เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนาและรากฐานที่สำคัญของ ธุรกิจครั่ง ในตลาดโลก อย่างยั่งยืนสืบไป”

ปรัชญาทางธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทครีเอเชีย กรุ๊ป

คือการทําธุรกิจร่วมกันเพื่อสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนความสำเร็จและความสุขของทุกภาคส่วนในธรุกิจ

อุดมการณ์ของ กลุ่มบริษัทครีเอเชีย กรุ๊ป

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ที่มีความสามัคคี ซื่อสัตย์

ต่อทุกภาคส่วนของการดำเนินธุรกิจ อันมี ลูกค้า, เกษตรกร, ธุรกิจร่วมค้า และ เพื่อร่วมงานทุกคน บนความภูมิใจในการยึดมั่นในหน้าที่ ที่จะร่วมกันสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความห่วงใยใส่ใจ

ต่อคุณภาพสินค้าและการบริการตามมารตราฐานสากล บนความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งการดำเนินงานต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานธรรมภิบาลของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นสำคัญ

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจเมตตา เอื้อเฟื้อ และแบ่งปัน

เพื่อความสำเร็จและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า อีกทั้งเพื่อสร้างรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนแด่ผู้ร่วมงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ เกษตรกร, ธุรกิจร่วมค้า, 
และ พนักงานของเราให้การเติบโตก้าวหน้า มีชีวิตความเป็นอยู่บนรอยยิ้มที่ดีเต็มไปด้วยความสุข

เราคือ "creasia group"

(The Ultimate Lac Specialist)
growth

มีมาตรการผลิตสูง

test-tubes-couple

เครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัย

networking

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ

diploma

มีการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากล

shield

มีความเที่ยงตรงและปลอดภัย

hand-shake

มีวินัยและความรับผิดชอบทางธุรกิจ

package

มีความน่าเชื่อถือและความแน่นอนด้านวัตถุดิบ

kryptonita

แผนการพัฒนาธรุกิจครั่งอย่างยั่งยืน

award

มีการระบบการจัดการคุณภาพ

molecule

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านครั่ง

delivery

บริการจัดส่งทั่วโลก