ประวัติบริษัท

/
/
ประวัติบริษัท

ครีเอเชีย กรุ๊ป

2517
กลุ่มบริษัทครีเอเชีย ได้เริ่มลงทุนในอุตสาหกรรมครั่งครั้งแรก โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจจาก ประเทศสหรัฐอเมริกาและ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้ก่อกำเนิดขึ้นเป็น บริษัท ครีเอเซียมิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านโรงานแปรรูปครั่งอย่างครบวงจร. โดยมีการผลิตครั้งเม็ด และ เป็นผู้ผลิตสีสกัดธรรมชาติจากครั่ง เพียงโรงงานเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
2529
บริษัทครีเอเซียมิลล จำกัด ทำให้เราได้เริ่มขยายการพัฒนาต่อยอดการผลิตครั่งเม็ดสู่การผลิตแชลแล็คแผ่น
2541
เราได้รับความไว้วางใจจาก พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศเยอรมัน ในการร่วมลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตแชลแล็คขาวอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ชื่อบริษัท เอกเซลแลคส์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานแรกและโรงงานเดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในการผลิต แชลแล็คขาวชนิด Bleached Shellac (Dewaxed) เกรดอุตสาหกรรมอาหารและยา
2542
บริษัทเอกเซลแลคส์จำกัด ได้เริ่มดำเนินการ และ เริ่มมีการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
2551
ทางกลุ่มบริษัทครีเอเชีย ได้มีการร่วมมือกับทางหน่วยงานราชการจังหวัดลำปาง โดยกรมการเกษตร, หอการค้าจังหวัดลำปาง ในการจัดโครงการแจกต้นกล้า ฉ่ำฉา เพื่อส่งเสริมเกษตรวิถีชุมชน เพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลุกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สิ่งแวดล้อม
2554-2555
ได้เกิดวิกฤตการณ์ การคลาดแคลนผลผลิตจากครั่งเป็นประวัติการ อันเนื่องมาจากสภาวะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งร้อนจัด และ ปริมาณน้ำฝนูสูงมากทำให้ ครั่ง ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก อีกทั้งในส่วนของภาพอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก ได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากการขาดแคลนครั่งที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตต่างๆ
2557
ทางกลุ่มบริษัทครีเอเชีย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาวิกฤตการณ์ ของสภาวะต่างๆและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ อุตสาหกรรมครั่งไทย ที่กระทบต่ออุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก เราจึงได้ริเริ่มโครงการ “ ศูนย์อนุรักษ์เรียนรู้ และ พัฒนาครั่งไทย” บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ ณ บ้านสัตติธรรม ตำบลบ่อแอ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2560-2561
ต่อมาเราได้ขยายขอบเขตการพัฒนาต่อยอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลต่างๆ โดย การร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจจากประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งการประสานความร่วมมือไปยังสถาบันวิจัย-วิชาการต่างๆของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอินเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืนทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
ณ ปัจจุบัน
ด้วยความปรารถนาและความมุ่งมั่นของเรา เราสัญญาที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจของเรา บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน