ศูนย์วิจัยครีเอเซียเพื่อ การอนุรักษ์และการพัฒนาครั่งไทย

/
/
ศูนย์วิจัยครีเอเซียเพื่อ การอนุรักษ์และการพัฒนาครั่งไทย

ศูนย์วิจัยครีเอเซีย
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาครั่งไทย

2

ส่งเสริมการสร้างรายได้จากครั่งและสร้างความสุขแก่ชุมชน

การสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมครั่งไทย

3

สร้างความสมดุลทางอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมครั่งไทย

1

การวิจัยและพัฒนาการทำสวนครั่ง

bg-what-green

2

ส่งเสริมการสร้างรายได้จากครั่งและสร้างความสุขแก่ชุมชน

การสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรมครั่งไทย​

3

สร้างความสมดุลทางอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมครั่งไทย

bg-what-green
bg-what-bulegreen

Initiative Project

ศูนย์วิจัยครีเอเชียเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาครั่งไทย
ริเริ่มในปี พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายของการจัดตั้ง คือ

เพื่ออนุรักษ์รักษาเชื้อพันธ์ครั่งของไทย

เพื่อศึกษาวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยีในการควบคุมสภาวะแวดล้อมสำหรับครั่ง

bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare

เพื่อศึกษาวิจัยการเพิ่มผลผลิตปริมาณครั่งไทย

เพื่อศึกษาวิจัยหาแนวทางการเพาะเลี้ยงครั่งในช่วงฤดูร้อน และ การรับมือกับสภาพอากาศแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลง

bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove

เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การทำเกษตรพันธ์ครั่ง

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชน

bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare

ปัจจัยของสถานการณ์ครั่งไทย

ปริมาณพื้นที่เพาะเลี้ยงครั่ง
ปริมาณผลผลิตของครั่งในประเทศไทย
ปัญหาสภาวะโลกร้อน
การอยู่รอดของเชื้อพันธ์ครั่ง
ปริมาณน้ำฝน และ ความชื้นในอากาศ
สภาพภูมิอากาศ-อุณหภูมิความร้อน
2555 - 2558
2558 - 2561

ศูนย์วิจัยครีเอเชียเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาครั่งไทย

ได้มีการริเริ่มขึ้นในปี .. 2555 อันเนื่องมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอนของผลผลิตครั่งไทย ในเชิงปริมาณ ซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป โดยทางผู้บริหารกลุ่ม ครีเอเชีย ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจึงอนุมัติงบประมาณจัดซื้อที่ดินกว่า 130 ไร่ ที่ บ้านสันติธรรม  ตำบลบ่อแอ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง เพื่อดำเนินโครงการศูนย์วิจัยครีเอเชียเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาครั่งไทย เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมครั่งไทยสืบไป

F5D323D9-8B35-484E-A213-D512402BE8A4

แผนการพัฒนาสร้างความยั่งยืน

การสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงครั่ง

พัฒนาเทคโนโลยีการทำสวนเพาะเลี้ยงครั่ง

การหาพืชทางเลือกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงครั่ง

bg-tolove
bg-tocare

การหาพืชทางเลือกเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงครั่ง

พัฒนาเทคโนโลยีการทำสวนเพาะเลี้ยงครั่ง

การพัฒนาแนวทางการทำสวนเพาะเลี้ยงครั่ง

bg-tolove
bg-tocare