สถานการณ์ “ครั่ง”

/
/
สถานการณ์ “ครั่ง”
placeholder

ภาวะโลกร้อนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อครั่งในประเทศไทยให้ลดจำนวนลงเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

bg-tocare

การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และ การขยายตัวของเมืองทำให้เกษตรครั่ง ลดน้อยถอยลง

bg-tolove

ความไม่แน่นอนทางอุปสงค์และอุปทานของ ครั่งในตลาดโลกทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการบางส่วนในอุตสาหกรรมครั่งปิดตัวลงไปบางส่วน

bg-tocare

การทำสวนครั่ง ในอดีตจนถึงปัจจุบันส่วนมากคือการเลี้ยงแล้วปล่อยตามธรรมชาติ ซึ่งทำให้ปริมาณผลผลิตมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่วนมากจะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในแต่ละปี

bg-tolove

การเลี้ยงและทำสวนครั่งเปรียบเสมือน วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งในปัจจุบันกำลังเสื่อม-สูญหายไปตามการเวลา หากไม่ได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมอย่างเร่งด่วน

bg-tocare