Product Solution

อุตสาหกรรมเคลือบ
ขนมต่างๆ

อุตสาหกรรมเคลือบผักและผลไม้

bg-tolove
bg-tocare
bg-tolove

อุตสาหกรรมเคลือบผักและผลไม้

อุตสาหกรรมเคลือบ
ขนมต่างๆ

Product
Solution

อุตสาหกรรมเคลือบเม็ดยาและอาหารเสริม

bg-what-green
bg-what-bulegreen
bg-what-green
bg-what-bulegreen
48E35F80-83BF-4A01-AA3C-28A7357DC763

สารเคลือบธรรมชาติจากแชลแล็ค สำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบขนมและเม็ดยา

สร้างชั้นฟิล์มเพิ่มเพิ่มการปกป้องและความปลอดภัยบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์หลังการเคลือบให้มีความเงางามและโดดเด่น

bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove

การเคลือบจะช่วยส่งเสริมด้านอายุของการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานมากยิ่งขึ้น

การเคลือบด้วยสารเคลือบธรรมชาติจากแชลแล็คจะช่วยสร้างชั้นฟิล์ม ที่ต้านทานต่อสภาวะการเป็นกรดภายนอก

bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove

สารเคลือบธรรมชาติจากแชลแล็คจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความต้านทานต่อสภาวะความชื้นมากยิ่งขึ้น

สารเคลือบธรรมชาติจากแชลแล็คจะช่วยสร้างชั้นฟิล์มที่มีความต้านทานต่ออุณหภูมิภายนอกมากยิ่งขึ้น และ ยังช่วยการลดการจับตัวหรือเกาะตัวของสินค้าภายหลังการเคลือบด้วยสารเคลือบธรรมชาติจากแชลแล็ค

bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove
bg-tolove

สารเคลือบธรรมชาติจากแชลแล็คจะช่วยเพิ่มความสามารถในการยึดเกาะตัวของพิ้นผิวช่วยเสริมความคงที่ของตัวผลิตภัณฑ์

Remarks : For more information please contact our personnel for further information and cooperation. Contact Us

bg-tolove
bg-tolove

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค หรือ ที่เรียกกันว่า แว็กซ์ธรรมชาติ

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค เพื่อเสริมสร้างชั้นผิวของการปกป้องบนผิวของผลไม้

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องในพืชผลของการเกษตร

bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยเพิ่มมูลค่าในการนำเสนอด้านการขาย อีกทั้งยังช่วยในการเก็บรักษาคงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยเรื่องของการควบคุมการหายใจของผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยเสริมสร้างการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้คงความสดใหม่ยาวนานมากยิ่ง

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยในการรักษาความสดใหม่และคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยป้องกันและลดการสูญเสียน้ำจากการหายใจและลดการสูญเสียน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การเคลือบผลไม้ด้วยสารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ได้ช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายมากยิ่งขึ้น จากคุณภาพของผลผลิตที่ขึ้นและระยะเวลาทางการขายที่สามารถทำให้คงความสดใหม่ได้ยาวนานขึ้น

bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare
bg-tocare

การเคลือบผลไม้ด้วยสารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค สามารถช่วยลดต้นทุนของเสียที่เกิดจากผลไม้ด้อยคุณภาพ และ การเสื่อมสภาพของผลไม้ก่อนการจำหน่ายสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี

bg-tocare
bg-tocare

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค หรือ ที่เรียกกันว่า แว็กซ์ธรรมชาติ

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค เพื่อเสริมสร้างชั้นผิวของการปกป้องบนผิวของผลไม้

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องในพืชผลของการเกษตร

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยเพิ่มมูลค่าในการนำเสนอด้านการขาย อีกทั้งยังช่วยในการเก็บรักษาคงความสดใหม่ของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยเรื่องของการควบคุมการหายใจของผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร​

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยเสริมสร้างการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้คงความสดใหม่ยาวนานมากยิ่ง​

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยในการรักษาความสดใหม่และคุณค่าทางโภชนาการของผลไม้และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ช่วยป้องกันและลดการสูญเสียน้ำจากการหายใจและลดการสูญเสียน้ำหนักของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

การเคลือบผลไม้ด้วยสารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค ได้ช่วยเพิ่มโอกาสทางการขายมากยิ่งขึ้น จากคุณภาพของผลผลิตที่ขึ้นและระยะเวลาทางการขายที่สามารถทำให้คงความสดใหม่ได้ยาวนานขึ้น

การเคลือบผลไม้ด้วยสารเคลือบผลไม้จากธรรมชาติโดยแชลแล็ค สามารถช่วยลดต้นทุนของเสียที่เกิดจากผลไม้ด้อยคุณภาพ และ การเสื่อมสภาพของผลไม้ก่อนการจำหน่ายสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี